Yuan Chen

 • 1.41 克拉皇家藍藍寶石鑽石戒指
  $ 1,295.00
 • 5.49 克拉皇家藍藍寶石鑽石戒指
  $ 7,736.00
 • 【SOLD】【CUSTOMER】鉆石耳環
  $ 876.00
 • 0.44 ct 鑽石戒指
  $ 651.00
 • 0.34 ct 牛頭款 鑽石項鏈
  $ 350.00
 • 0.11 ct 牛頭款 鑽石項鏈
  $ 186.00
 • 0.12 ct 牛頭款 鑽石項鏈
  $ 234.00
 • 【SOLD】【JAPAN】0.34 ct 鑽石吊墜
  $ 0.00
 • 0.16 ct 鑽石戒指
  $ 228.00
 • 1.46 克拉皇家藍藍寶石鑽石戒指
  $ 1,485.00
 • 【SOLD】3.20 ct 克拉祖母綠鑽石戒指
  $ 2,982.00
 • 2.30ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 1,539.00
 • 2.93 ct 克拉帕拉依巴戒指
  $ 4,306.00
 • 5.10 ct 克拉帕拉依巴戒指
  $ 2,681.00
 • 1.01ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 1,344.00
 • 4.62 ct 克拉帕拉依巴戒指
  $ 2,905.00
 • 4.20ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 1,341.00
 • 鑽石手鏈
  $ 1,383.00
 • 1.75ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 945.00
 • 0.10 ct 牛頭款 鑽石項鏈
  $ 321.00
 • 0.48ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 616.00
 • 1.02 ct 帕帕拉恰鑽石戒指
  $ 2,926.00
 • 【CUSTOMER】紅寶石耳環 Ruby Earrings
  $ 0.00
 • 0.52ct 祖母綠鑽石戒指
  $ 350.00

Visitors: 4,812