Yuan Chen

 • 0.95 克拉 钻戒
  $ 5,200.00
 • 3.10 ct. 鉆戒
  $ 93,520.00
 • 1.29 克拉 钻石吊坠
  $ 15,540.00
 • 0.23 ct. 鉆shi綫戒
  $ 948.00
 • Pink Gold Barcelet
  $ 728.00
 • 2.70 克拉。 钻石戒指
  $ 8,800.00
 • 0.45 克拉钻石戒指
  $ 3,360.00
 • 1.00 克拉 钻石项链
  $ 5,940.00
 • 0.365 克拉钻石戒指
  $ 2,400.00
 • 彩鑽石項鍊
  $ 5,300.00
 • 花式钻石耳环
  $ 11,300.00
 • 钻石戒指
  $ 420.00
 • 钻石戒指
  $ 420.00
 • 0.55 克拉钻石吊坠
  $ 3,740.00
 • 0.55 克拉钻石耳环
  $ 2,592.00
 • 0.45 克拉钻石戒指
  $ 2,000.00
 • 花式钻石耳环
  $ 8,456.00
 • 鑲花式鑽石項鍊和手鍊
  $ 16,612.00
 • 彩鑽石項鍊
  $ 6,935.00
 • 0.56ct 鑽石戒指
  $ 1,408.00
 • 0.42 ct 鑽石戒指
  $ 2,140.00
 • 0.12 ct 牛頭款 鑽石項鏈
  $ 668.00
 • 0.16 ct 鑽石戒指
  $ 652.00
 • 鑽石手鏈
  $ 3,952.00

Visitors: 44,383